Projekt CZAS NA STAŻ

OGŁOSZENIE O NABORZE
ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o. (Partner Projektu)
OGŁASZA I NABÓR KANDYDATÓW DO PROJEKTU CZAS NA STAŻ – DRUGA EDYCJA
Nabór rozpocznie się od 26.02.2018 r. i trwać będzie do 9.03.2018 r.

Dokumenty rekrutacyjne można złożyć:
– osobiście w Biurze Projektu w godzinach od 8.00 – 15.00 lub
– za pośrednictwem poczty (listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru) lub kuriera, na adres: ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., 35-326 Rzeszów, ul. Rejtana 55.

SPRAWDŹ CZY SIĘ KWALIFIKUJESZ
Uczestnikami Projektu mogą być wyłącznie osoby w wieku od 15 do 29 lat, w tym niepełnosprawne, zamieszkujące na obszarze woj. podkarpackiego (w rozumieniu KC), należące do grupy NEET tj. łącznie spełniające następujące warunki: nie pracują (bierne zawodowo, nie zarejestrowane w urzędzie pracy), nie uczestniczą w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym i nie szkolą się (nie brały udziału w tej formie aktywizacji finansowanej ze środków publicznych w okresie ostatnich 4 tygodni).

Ponadto ze względu na założenia projektu zachęcamy do udziału kobiety, osoby o niskich kwalifikacjach i osoby niepełnosprawne.

Uczestnikami Projektu nie mogą być osoby młode (należące do grupy docelowej określonej dla poddziałania 1.3.1 POWER), w tym niepełnosprawne, w wieku 15-29 lat bez pracy, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu – tzw. młodzież NEET z następujących grup docelowych:

a) młodzież z pieczy zastępczej opuszczająca pieczę (do roku po opuszczeniu instytucji pieczy) ze szczególnym uwzględnieniem:
– wychowanków pieczy zastępczej powyżej 15 roku życia, którzy po zakończeniu pobytu w instytucjach pieczy zastępczej powrócili do rodzin naturalnych,
– wychowanków pieczy zastępczej powyżej 18 roku życia, którzy założyli własne gospodarstwo domowe,
– wychowanków pieczy zastępczej powyżej 18 roku życia, którzy usamodzielniają się i mają trudności ze znalezieniem zatrudnienia po zakończeniu pobytu w instytucjach pieczy zastępczej,

b) matki opuszczające pieczę (do roku po opuszczeniu instytucji pieczy),

c) absolwenci młodzieżowych ośrodków wychowawczych i młodzieżowych ośrodków socjoterapii (do roku po opuszczeniu),

d) absolwenci specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych i specjalnych ośrodków wychowawczych (do roku po opuszczeniu),

e) matki przebywające w domach samotnej matki,

f) osoby młode opuszczające zakłady karne lub areszty śledcze (do roku po opuszczeniu).

DLA KOGO?
W projekcie wspieramy ludzi młodych, ambitnych i chętnych do działania, którzy pragną podnieść swoje kwalifikacje zawodowe, dopasować je do potrzeb pracodawców oraz nabyć praktyczne umiejętności zawodowe.

JAKI JEST CEL PROJEKTU?
Naszym celem jest wzrost aktywności zawodowej osób młodych do 29 roku życia, biernych zawodowo, nieuczestniczących w kształceniu lub szkoleniu, dzięki nabyciu przez nich kwalifikacji zawodowych dopasowanych do potrzeb pracodawców oraz doświadczenia zawodowego umożliwiającego trwałą integrację z rynkiem pracy.

CO OFERUJEMY?
– Indywidualne i grupowe doradztwo zawodowe
– Pośrednictwo pracy
– Certyfikowane szkolenia zawodowe
– Płatne staże zawodowe do 5 miesięcy
– Subsydiowane zatrudnienie i wyposażenie/doposażenie stanowiska pracy

UCZESTNIKOM PROJEKTU ZAPEWNIAMY:
– wypłatę stypendium szkoleniowego
– pokrycie kosztów szkoleń zawodowych
– zwrot kosztów przejazdu na szkolenia
– stypendium stażowe
– zwrot kosztów przejazdu na staż
– refundację pracodawcy do 50% całkowitych kosztów zatrudnienia pracownika w okresie 12 miesięcy
– wyposażenie/doposażenie stanowiska pracy zostanie udzielone w kwocie maksymalnie 19 000,00 zł brutto.

JAKIE SĄ KORZYŚCI DLA CIEBIE?
– kompetencje w zakresie poszukiwania pracy i poruszania się po rynku pracy
– większa otwartość, aktywność, pewność siebie
– doświadczenie zawodowe dzięki stażom
– kwalifikacje poszukiwane na regionalnym rynku pracy.

Jeżeli prowadzisz działalność gospodarczą i szukasz stażysty – zapoznaj się z poniższymi informacjami.
– Informacje dla przedsiębiorców
– Wniosek o zorganizowanie stażu

UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY

DOKUMENTY DO POBRANIA:
Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie

Załącznik numer 1 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie – Formularz rekrutacyjny
– Załącznik numer 1 do Formularza rekrutacyjnego – Oświadczenie o spełnieniu kryteriów przynależności do grupy docelowej
– Załącznik numer 2 do Formularza rekrutacyjnego – Ankieta uczestnika projektu
– Oświadczenie o ubezpieczeniu w KRUS – Załącznik do Formularza rekrutacyjnego

Załącznik numer 2 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie – Wniosek o udzielenie pomocy de minimis na subsydiowane zatrudnienie i wyposażenie/doposażenie stanowiska pracy
– Załącznik nr 2 do wniosku o subsydiowane zatrudnienie – oświadczenie de minimis
– Załącznik nr 3 do wniosku o subsydiowane zatrudnienie – oświadczenie o spełnianiu kryteriów MŚP
– Załącznik nr 4 do wniosku o udzielenie pomocy de minimis na subsydiowane zatrudnienie – Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis
– Załącznik nr 5 do wniosku o udzielenie pomocy de minimis na subsydiowane zatrudnienie – oświadczenie o kwalifikowalności podatku od towarów i usług
Karta oceny podmiotu ubiegającego się o subsydiowane zatrudnienie i wyposażenie/doposażenie stanowiska pracy

Regulamin zwrotu kosztów dojazdu na szkolenia zawodowe i staż
– Załącznik nr 1 do Regulaminu zwrotu kosztów dojazdu na szkolenie zawodowe/staż – wniosek o przyznanie zwrotu kosztów dojazdu na szkolenie/staż
– Załącznik nr 2 do Wniosku o przyznanie zwrotu kosztów dojazdu na szkolenia zawodowe i staż – umowa użyczenia samochodu
– Załącznik nr 3 do Wniosku o przyznanie zwrotu kosztów dojazdu na szkolenia zawodowe i staż – oświadczenie przewoźnika o cenie biletu

Biuro projektu:

BIURO PROJEKTU PARTNERA:
ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o.,
al. Tadeusza Rejtana 55, 35-326 Rzeszów,
tel. 17 78 01 627
www.zetorzeszow.pl 

BIURO PROJEKTU LIDERA:
Podkarpacka Izba Gospodarcza, ul. Tysiąclecia 3, 38-400 Krosno
tel. 13 43 234 47
adres e-mail: pig@pigkrosno.pl
www.pigkrosno.pl 

Skontaktuj się z nami telefonicznie, osobiście bądź e-mailowo


Projekt CZAS NA STAŻ – DRUGA EDYCJA współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 „Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych” FE_POWER_poziom_pl