Projekty realizowane ze środków UE

Czytaj więcej
Zamknij

Bon na zakup laptopa dla nauczycieli

Bon na zakup laptopa dla nauczycieli
Aktualizacja informacji na dzień 5 października 2023 roku.

Bon na zakup laptopa dla nauczycieli – jakie są terminy na złożenie przez nauczyciela wniosku o bon?

Termin na złożenie przez uprawnionego nauczyciela wniosku w celu otrzymania wsparcia wynosi 30 dni od dnia:

 • 10 października 2023 r.

Wychowawcy i nauczyciele wykładający wszystkie przedmioty w klasach IV–VIII publicznych szkół podstawowych;

 • 11 października 2023 r.

Wychowawcy i nauczyciele wykładający wszystkie przedmioty w klasach IV–VIII niepublicznych szkół podstawowych;

 • 12 października 2023 r.

Wychowawcy i nauczyciele wykładający wszystkie przedmioty w klasach odpowiadających klasom IV–VIII szkoły podstawowej w publicznych szkołach artystycznych, a także  w niepublicznych szkołach artystycznych posiadających uprawnienia publicznej szkoły artystycznej;

 • 13 października 2023 r.

Inni niż nauczyciele i wychowawcy pracowników pedagogicznych w publicznych i niepublicznych szkołach podstawowych oraz w publicznych szkołach artystycznych, a także  niepublicznych szkołach artystycznych posiadających uprawnienia publicznej szkoły artystycznej, przyporządkowanych do klas IV–VIII publicznych i niepublicznych szkół podstawowych lub klas odpowiadających klasom IV–VIII szkoły podstawowej w publicznych szkołach artystycznych a także niepublicznych szkołach artystycznych posiadających uprawnienia publicznej szkoły artystycznej.

Jesteśmy na aktualnej liście zarejestrowanych sklepów, w których nauczyciele mogą zrealizować przyznane bony

Lista dostępna jest tutaj: https://laptopdlanauczyciela.gov.pl/

Jak uzyskać dofinasowanie w postaci bonu – krok po kroku?

KROK 1 – Wniosek

Wszyscy uprawnieni nauczyciele mogą już teraz składać wnioski do dyrektorów szkół – wniosek musi zawierać imię, nazwisko, PESEL, adres e-mail i numer telefonu komórkowego wnioskującego. Te dane, każdy nauczyciel powinien wpisać do tabeli (załącznik nr 1 do wniosku) i przesłać w wersji edytowalnej z wypełnionym wnioskiem do dyrektora szkoły. Przykładowy wniosek i załącznik nr 1 do wniosku dostępne są TUTAJ.

KROK 2 – Tabela
Dyrektorzy szkół przekazują do organów prowadzących szkoły tabelę z danymi nauczycieli, którzy są uprawnieni i wnioskowali o bon. Tabelę, którą dyrektor szkoły powinien uzupełnić i przesłać do OPS w niezmienionym formacie, znajdziecie TUTAJ (załącznik nr 1 do wniosku).
Instrukcja dla nauczycieli i dyrektorów, jak złożyć wniosek o wydanie bonu na zakup laptopa, dostępna jest TUTAJ.

KROK 3 – System
Organ prowadzący szkołę składa w systemie teleinformatycznym DLA KAŻDEJ SZKOŁY osobny wniosek.
Instrukcja dla organów prowadzących szkoły dostępna jest TUTAJ. Organy Prowadzące Szkoły mają 30 dni na złożenie wniosków – od dat określonych w rozporządzeniu, w zależności od uprawnionej grupy nauczycieli.

KROK 4 – Bon
Nauczyciele dostają na wskazany przez siebie adres mailowy bon na zakup laptopa.

KROK 5 – Zakup
Na stronie laptopdlanauczyciela.gov.pl nauczyciele znajdą listę sklepów, w których można zrealizować bon. Sprzedawca, u którego nauczyciele chcą kupić laptopa, poprosi o kod, który nauczyciel otrzymał na maila. Po wpisaniu przez niego kodu, nauczyciel otrzyma SMS z kolejnym kodem –  do potwierdzenia płatności.

Poniżej odpowiadamy na często pojawiające się pytania.

Czym tak naprawdę jest ten bon?

Bon jest specjalnym środkiem płatniczym o wartości 2500 zł, przy pomocy którego można sfinansować zakup:

 • laptopa
  lub
 • laptopa przeglądarkowego (tzw. Chromebook).
Warto wiedzieć, że bon będzie miał postać elektroniczną – będzie specjalnie generowanym kodem w systemie przygotowywanym przez Ministerstwo Cyfryzacji, który nauczyciel otrzyma na swój telefon komórkowy. Natomiast potwierdzenie jego otrzymania zostanie wysłane również w postaci kodu na adres e-mail nauczyciela podany we wniosku.
Obwiązujące akty prawne:

USTAWA z dnia 7 lipca 2023 r. o wsparciu rozwoju kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli, Jest to podstawa dla jednorazowych świadczeń w formie bonów na 2500 zł na zakup laptopów lub laptopów przeglądarkowych. Ważne artykuły: Art. 11, 12, 13 i 14.

ROZPORZĄDZENIE z dnia 8 września 2023 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu składania wniosków o przyznanie jednorazowych świadczeń dla nauczycieli w formie bonów na zakup laptopów lub laptopów przeglądarkowych oraz obsługi wniosków w systemie teleinformatycznym.

Kto otrzyma bon na zakup laptopa lub laptopa przeglądarkowego?

Każdy pracownik sektora edukacji może liczyć na bon, będąc nauczycielem, wychowawcą lub innym pracownikiem pedagogicznym publicznej, lub niepublicznej:

 • szkoły podstawowej
 • szkoły ponadpodstawowej
 • szkoły artystycznej (publicznej lub niepublicznej o uprawnieniach publicznej)

Bez znaczenia dla kwestii otrzymania bonu jest to:

 • jaki wymiar zajęć ma nauczyciel
 • jakie stanowisko zajmuje
 • czy pełni funkcję kierowniczą (o bon może się ubiegać także dyrektor, nawet jeśli ma zniżkę pensum bądź całkowite zwolnienie z obowiązku prowadzenia zajęć)
 • w jakiej formie nawiązano z nauczycielem stosunek pracy
Warto wiedzieć, że z bonu nie skorzysta nauczyciel przedszkola i placówki oświatowej, osoba niebędąca nauczycielem zatrudniona do prowadzenia zajęć w trybie art. 15 Prawa oświatowego, pomoc nauczyciela.

Czy nieobecności w pracy wykluczają otrzymanie bonu na zakup laptopa dla nauczycieli?

Tak, ale nie w każdym przypadku. Podstawowym warunkiem otrzymania bonu jest zatrudnienie na stanowisku nauczyciela w szkole w dniu 30 września 2023 r. Bon nie będzie jednak przysługiwał nauczycielowi, który na dzień złożenia wniosku o jego przyznanie:

 • pozostaje w stanie nieczynnym
 • przebywa na świadczeniu rehabilitacyjnym
 • korzysta z urlopu dla poratowania zdrowia
 • jest zawieszony w pełnieniu obowiązków służbowym
 • korzysta z urlopu bezpłatnego (trwającego nie krócej niż 14 dni)
 • jest urlopowany lub całkowicie zwolniony z obowiązku świadczenia pracy na podstawie ustawy o związkach zawodowych
Warto wiedzieć, że nauczyciel może złożyć wniosek o bon, będąc na zwolnieniu lekarskim, urlopie macierzyńskim, rodzicielskim, urlopie wychowawczym.

Kiedy zostaną przyznane bony dla nauczycieli na zakup laptopa lub Chromebooka?

Tego jeszcze do końca nie wiadomo. Z informacji publikowanych na różnych portalach wynika, że powinno się to wydarzyć już w październiku br. Wiadomo natomiast to, że Minister Cyfryzacji ma w rozporządzeniu określić:

 • grupy nauczycieli uprawnionych do otrzymania bonu
 • kolejność dla tych grup

W tym podziale uwzględniony zostanie:

 • typ szkoły
 • prowadzony przez nauczyciela przedmiot
 • charakter realizowanych zadań
 • sytuacja społeczno-gospodarcza
 • stan finansów publicznych
Warto wiedzieć, że według doniesień medialnych, prawdopodobnie w pierwszej kolejności z bonu skorzystają nauczyciele klas od 4 do 8.

Zapisz się do newslettera!

Zostaw do siebie kontakt a pierwszy dowiesz się o tym! Będziemy Cię na bieżąco informować o każdej zmianie.
Bon na zakup laptopa dla nauczycieli

Czy wcześniej otrzymane wsparcie wyklucza przyznanie bonu na zakup laptopa lub laptopa przeglądarkowego?

Tak i nie. Jeśli nauczyciel w przeszłości skorzystał ze wsparcie ze środków publicznych, które przeznaczył na zakup laptopa lub Chromebooka, to pozostają mu dwie możliwości:

 • rezygnacja z przyznania bonu
 • zwrot posiadanego sprzętu otrzymanego ze wsparcia (pozwoli mu to na skorzystanie z bonu)
Warto wiedzieć, że jeżeli w przeszłości nauczyciel skorzystał ze wsparcia ze środków publicznych i kupił kamerę internetową lub inne akcesoria do prowadzenia lekcji zdalnych, to obecnie, aby skorzystać z bonu, nie musi ich zwracać. Byłoby to konieczne jedynie w przypadku posiadania ze wsparcia laptopa lub Chromebooka.

Na co konkretnie nauczyciel może przeznaczyć otrzymany bon?

Jak wskazano w ustawie, bon będzie można przeznaczyć tylko na zakup:

 • laptopa
 • laptopa przeglądarkowego (czyli opartego o przeglądarkę internetową – tzw. Chromebook)

Sprzęt ten będzie musiał spełniać wymagania techniczne określone przez Ministra Cyfryzacji w odrębnym rozporządzeniu. Nauczyciel jednak nie musi z tym rozporządzeniem się zapoznawać, ponieważ, każdy zweryfikowany dostawca (sprzedawca) jest zobowiązany do oferowania laptopów lub laptopów przeglądarkowych zgodnych z wymogami. Do każdego sprzedanego laptopa będzie musiało być dołączone pisemne oświadczenie, które będzie potwierdzać zgodność z minimalnymi wymaganiami ministerstwa.

Warto wiedzieć, że sprzedawca (widniejący na liście ministerstwa ogłoszonej w BIP) w miejscu sprzedaży będzie musiał umieścić informację, że dany laptop spełnia minimalne wymagania techniczne z rozporządzenia. Dzięki takiej informacji nauczyciel będzie wiedział, czy może dokonać płatności bonem za konkretny model laptopa.

Co taka informacja będzie zawierała?

Ustawa wskazuje, że sprzęt ma być:

 • fabrycznie nowy
 • nieużywany
 • kompletny
 • wyprodukowany nie wcześniej niż 9 miesięcy od dnia sprzedaży
 • wprowadzony do obrotu na terytorium UE
 • sprawny technicznie
 • w oryginalnych opakowaniach
 • nieobciążony prawami na rzecz osób trzecich

Bonu nie będzie można natomiast przeznaczyć na:

 • oprogramowanie (np. oddzielnie zakupiony system operacyjny typu Windows)
 • akcesoria (drukarkę, kamerę internetową, zewnętrzną kartę sieciową, mysz, torbę na laptopa, głośniki lub zewnętrzny mikrofon itp.)
Warto wiedzieć, że system operacyjny zainstalowany na komputerze, który nie będzie kupowany oddzielnie, nie będzie wyłączony z płatności bonem. Natomiast korzystając z bonu, takiego systemu osobno nie może nauczyciel sobie sfinansować.

Co w przypadku, kiedy wybrany laptop jest w niższej lub wyższej cenie niż wartość bonu – 2500 zł?

W przypadku dokonywania zakupu tańszego sprzętu pozostała kwota nie może być wykorzystana na inne cele ani zwrócona nauczycielowi – przepada. Z kolei, gdy nauczyciel zakupi droższy laptop, wówczas różnicę pokrywa z własnej kieszeni.

Warto wiedzieć, że przyznany bon nauczycielowi nie może być wymieniony na gotówkę, czy inne prawne środki płatnicze, ani na inne środki wymiany.

Czy zakupiony laptop lub laptop przeglądarkowy może być sprzedany itd.?

Tak i nie. Po zakupie laptopa z użyciem bonu nauczyciel staje się jego właścicielem. Jednak ustawa wyraźnie mówi, że przez 5 lat od dnia zakupu laptopa z wykorzystaniem bonu nie będzie można go:

 • sprzedać
 • darować
 • użyczyć

Wszystkie ww. czynności będą mogły być dokonane po upływie wskazanego terminu, czyli po upływie 5 lat.

Gdzie można zrealizować bon na zakup laptopa dla nauczycieli?

Bonem będzie można zapłacić w sklepach i e-sklepach, czy platformach zakupowych, które zostały zarejestrowane na liście prowadzonej przez Ministra Cyfryzacji. Każdy przedsiębiorca, który chce dokonywać sprzedaży laptopów lub Chromebooków dla nauczyli z wykorzystaniem bonu, musi przejść procedurę weryfikacji i wpisania sklepu stacjonarnego, czy sklepu online na listę ministerstwa. System, który zostaje opracowywany przez ministerstwo, w prosty sposób pozwoli to zweryfikować. Dodatkowym zabezpieczeniem jest widoczne oznaczenie sklepów przez zweryfikowanych sprzedawców oraz to, że do każdego sprzedanego laptopa muszą oni dołączyć informacje o spełnieniu minimalnych wymaganiach nałożonych przez rozporządzenie wydane przez Ministra Cyfryzacji.

Rzeszów

ul. Rejtana 55,
35-326 Rzeszów

Przemyśl

ul. Asnyka 4,
37-700 Przemyśl

Krosno

ul. Grodzka 12,
38-400 Krosno

Lublin

ul. Wojciechowska 9A,
20-704 Lublin

Jak można dokonać płatności bonem za laptop lub laptop przeglądarkowy dla nauczycieli?

Przede wszystkim bon może być tylko przeznaczony do płatności jednorazowej (tak jak gotówką). Nie będzie można dokonać płatności w ratach, nawet jeśli byłyby to raty z zerowym oprocentowaniem.

Jak od strony czysto technicznej będzie odbywać się realizowanie bonu na zakup laptopa dla nauczycieli?

Od strony technicznej płatność bonem ma wyglądać następująco:

 • nauczyciel otrzyma na adres e-mail (z wniosku) kod potwierdzający otrzymanie bonu
 • płatność zostanie dokonana za pośrednictwem specjalnego systemu teleinformatycznego Ministerstwa Cyfryzacji, który wygeneruje kolejny kod, tym razem przesłany na telefon komórkowy nauczyciela (również podany we wniosku). Ten kod będzie bonem, którym nauczyciel zapłaci sprzedawcy za laptopa.
Warto wiedzieć, że dane wprowadzone do wniosku muszą być poprawne i należeć do danego nauczyciela, szczególnie warto zwrócić uwagę na poprawność wpisanego adresu e-mail oraz numeru telefonu komórkowego. Bon wygaśnie 31 grudnia 2025 r., więc jest sporo czasu, by przemyśleć zakup i wybrać odpowiedni sprzęt, który posłuży przez kolejne 5 lat.
Skontaktuj się z nami
Nasi eksperci chętnie odpowiedzą na Twoje pytania i rozwieją wszelkie wątpliwości.

Strefa klienta

Rzeszów
35-326 Rzeszów, ul. Rejtana 55
tel.: 17 78 01 689
tel.: 17 78 01 644
e-mail: detal@zetorzeszow.pl
www: sklep.zetorzeszow.pl

Krosno
38-400 Krosno, ul. Grodzka 12
tel.: 13 43 20 940
e-mail: krosno@zetorzeszow.pl
www: krosno.zetorzeszow.pl

Przemyśl
37-700 Przemyśl, ul. Asnyka 4
tel.: 16 67 85 920
e-mail: przemysl@zetorzeszow.pl
www: przemysl.zetorzeszow.pl

Lublin
20-704 Lublin, ul. Wojciechowska 9A
tel.: 81 50 65 151
e-mail: lublin@zetorzeszow.pl
www: lublin.zetorzeszow.pl

Dokumenty

Media – Aplikacje – Pomoc

logotyp_zetorzeszow